Woningbouw wordt prioriteit binnen het ruimtelijke ordeningsbeleid

Al sinds de eerste signalen in 2016 waarschuwt de NVM voor het ‘droogkoken’ van de woningmarkt. Inmiddels zijn de problemen voor iedereen duidelijk voelbaar: de woningmarkt is steeds krapper geworden en de prijzen stijgen hard. Kopers hebben steeds minder keuze en starters hebben moeite om nog een betaalbare woning te vinden. Het aantal transacties begint te stagneren..

Het afgelopen jaar heeft de NVM zowel in de media als bij de Tweede Kamer voortdurend gehamerd op het belang de woningbouwproductie zo snel mogelijk op te voeren. Dit signaal wordt inmiddels zeer duidelijk gevoeld in Den Haag, waar de roep vanuit het Rijk om meer regie te voeren op de woningbouwproductie ook steeds luider doorklinkt.

Plancapaciteit van regio’s en provincies in kaart gebracht
Op verzoek van de Tweede Kamer is een inventarisatie gemaakt van de plancapaciteit in verschillende regio’s in het land. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen ‘zachte’ plannen, die op de tekentafel liggen en ‘harde’ plannen, waarbij bijvoorbeeld al een onherroepelijk bestemmingsplan is vastgesteld.

Wanneer gekeken wordt naar de totale plancapaciteit dan lijkt het de goede kant op te gaan: afgezet tegen de verwachte woningbehoefte is er sprake van een gemiddelde plancapaciteit van 120%, waarbij in verschillende provincies zelfs sprake is van overcapaciteit.

Echter, de ervaring leert dat een groot deel van deze woningbouwplannen in de praktijk vertraging zullen oplopen of om uiteenlopende redenen alsnog geschrapt worden. Om te zorgen dat er voldoende gebouwd wordt is er daarom altijd ook een bepaalde mate van overcapaciteit nodig.

Nog te weinig harde plancapaciteit
Wanneer gekeken wordt naar welk deel van de totale plancapaciteit tot en met 2025 op dit moment ‘hard’ is dan blijkt dat hier met gemiddeld 73% nog een grote opgave ligt. Vooral Noord-Holland blijft achter met een harde plancapaciteit van slechts 60%.

Ook in Utrecht dreigt een probleem, omdat daar niet alleen de harde plancapaciteit achterblijft maar ook de zachte plancapaciteit onvoldoende is om de bevolkingsgroei op te vangen. Wanner wordt ingezoomd op stedelijke regio’s, dan zijn er naast Utrecht ook in Rotterdam en Breda indicaties voor oplopende tekorten.

Er ligt dus nog een behoorlijke opgave om plannen daadwerkelijk te gaan realiseren. Alleen in Limburg blijkt sprake van een forse overcapaciteit in zowel zachte als harde plannen. Om procedures rond nieuwbouwprojecten te versnellen komt de minister al op zo kort mogelijke termijn met een voorstel voor verruiming van de Crisis- en Herstelwet.

1 miljoen extra woningen nodig
Op basis van de cijfers wil Minister Ollongren nu afspraken gaan maken met de verschillende regio’s om te zorgen dat er de komende jaren ook echt voldoende nieuwbouw gerealiseerd gaat worden. In 2018 is het woningtekort opgelopen tot 200.000 woningen, tot 2040 zullen er 1 miljoen extra woningen nodig zijn om de verwachte bevolkingsgroei te kunnen opvangen.

De Tweede Kamer heeft er in een motie op aangedrongen om daarbij zo veel mogelijk in te zetten op binnenstedelijke bouwlocaties. De minister heeft echter aangegeven dat het niet mogelijk is om de bouwopgave volledig binnenstedelijk op te lossen.

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft berekend dat ongeveer 35% van de bouwopgave gerealiseerd zal moeten worden aan de randen van de stad. Om binnenstedelijk bouwen te stimuleren heeft de minister wel toegezegd een fonds op te willen richten waarmee de hoge saneringskosten kunnen worden voorgefinancierd.

Woningbouw als prioriteit van nationaal belang
De minister heeft aangeven dat zij de woningbouw als prioriteit van nationaal belang zal opnemen in het ruimtelijke ordeningsbeleid van de Rijksoverheid. Samen met provincies en gemeenten zullen afspraken gemaakt gaan worden over de concrete invulling van de woningbouwopgave.

Belangrijk is dat daarbij niet alleen gekeken gaat worden naar de kwantitatieve woningbehoefte (aantallen), maar ook naar de kwalitiatieve behoefte. Dit laatste punt is iets waar de NVM steeds consistent op gehamerd heeft: er moet niet alleen meer gebouwd worden, maar er moet ook meer gebouwd worden voor de vraag, zodat ook de doorstroming op gang komt.

Het komende jaar zal het ruimtelijke ordeningsbeleid verder vorm gaan krijgen in een Nationale Omgevingsvisie (NOVI), waarin woningbouw een prominente plek zal krijgen. Daarin liggen ook kansen om de woningbouwopgave beter te koppelen aan andere ruimtelijke thema’s zoals mobiliteit, duurzaamheid en de leefomgeving. De NVM blijft uiteraard nauw bij dit onderwerp betrokken